Regulamin

1. Regulamin portalu „allewesele.eu” reguluje prawne aspekty działania portalu internetowego, którego celem jest umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą jak i osobą fizycznym przedłożenie informacji o sobie w sposób, który daje szansę na dotarcie do szerokiego kręgu potencjalnych kontrahentów.
2. Właścicielem serwisu jest firma Quest Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, z numerem NIP 5472086342 oraz numerem REGON 240817471.
3. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
5. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
6. Użytkownik akceptuje fakt, nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
7. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między kontrahentami.
1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń:
  • które łamią regulamin serwisu,
  • które dotyczą zarabiania w Internecie,
  • które oferują pracę w domu (np.: obsługa poczty email, zarządzanie systemem web, itp.),
  • które dotyczą zarabiania pieniędzy bez opisu działalności,
  • które reklamują serwis konkurencyjny,
  • w tej samej formie wielokrotnie,
  • sprzecznych z charakterem serwisu,
  • w niewłaściwych kategoriach.
3. Właściciel serwisu prezentuje jedynie te dane podmiotu, który podmiot zamieszczający informacje o sobie zdecydował się ujawnić; nie odpowiada za treść podanych informacji, ale w przypadku, gdyby okazały się fałszywe lub w inny sposób naruszały przepisy prawa, jest uprawniony usunąć je z serwisu bez zgody podmiotu, którego dotyczą.
4. Właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć starań, aby zamieszczane informacje były prawdziwe, zrozumiałe oraz przejrzyście wyeksponowane.
5. Podmiot zamieszczający w serwisie informacje o sobie zobowiązuje podawać informacje prawdziwe; w razie zamieszczenia oferty, zobowiązuje się dotrzymać warunków tejże oferty; zobowiązuje się również do udzielenia w możliwie szybkim terminie odpowiedzi na nawiązany z nim za pomocą formularza kontakt.
6. Podmiot zamieszczający w serwisie informacje o sobie bierze odpowiedzialność za prawa autorskie do zamieszczanych przez siebie utworów, w szczególności fotografii, oraz bierze odpowiedzialność za prawa własności przemysłowej umieszczanych przez siebie znaków graficznych.
7. Podmiot zamieszczający w serwisie informacje o sobie wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji oraz ofert związanych z serwisem przez właściciela serwisu.
8. Wypełniający formularz kontaktowy wyraża zgodę na otrzymanie odpowiedzi od podmiotu, do którego formularz został skierowany, a ponadto wyraża zgodę na ewentualny kontakt przez właściciela serwisu mający na celu weryfikację jakości świadczonych usług
1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia:
  • które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.
1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy Quest Sp. z o.o. oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Quest Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych firmy Quest Sp. z o.o.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
6. Nazwa serwisu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie oraz baza danych stanowią przedmiot ochrony prawnej.
7. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.